Läs bildtexten En av våra anställda i Demokratiska republiken Kongo ger information till en grupp fördrivna människor som väntar på att få kontantöverföringar. Foto: Ephrem Chiruza / NRC.

På jobb i världens mest korrupta länder

Text: Kristine Grønhaug|Publicerat 22. jan 2019
Somalia, Sydsudan, Jemen, Afghanistan och Irak toppar listan över världens mest korrupta länder. Inte överraskande är det de som är drabbade av krig och konflikter. NRC, som arbetar i alla dessa länder, har anställt en egen antikorruptions- och utredningsrådgivare.

Korruption finns i alla länder, men omfattningen och sättet som det utövas på varierar.

Varje år rangordnar Transparency International världens länder utifrån graden av korruption i den offentliga sektorn. Inte överraskande är de som ligger högst på listan de som drabbats av krig och konflikter. Somalia rankas fortfarande som världens mest korrupta land, tätt följt av Sydsudan, Syrien, Jemen, Afghanistan och Irak. NRC arbetar i alla dessa länder.

   

Läs bildtexten Berit Faye-Petersen leder NRC:s globala arbete mot korruption. Foto: Ingebjørg Kårstad / NRC.

   

– Vi måste vara ärliga och säga att vi också är utsatta. Därför investerar vi mycket i lokala riskanalyser och utbildning av våra medarbetare i alla de länder vi jobbar med. De åtgärder som vi vidtar blir också ständigt reviderade och våra chefer ska gå i bräschen som bra förebilder, säger Faye-Petersen som leder NRC:s globala arbete mot korruption.

Inget mer tabu

Korruption hotar rättsstaten, demokratin och de mänskliga rättigheterna. Det undergräver gott styre och social rättvisa. Det snedvrider konkurrensen och hindrar ekonomisk utveckling. Det utgör en fara för de demokratiska institutionernas stabilitet och samhällets moraliska grundvalar.

Medan korruption tidigare var tabubelagt och något man helst inte skulle prata om, är det idag ett av de mest omtalade problemen i världen. Det är Faye-Petersen glad för.

– Lyckligtvis ser jag att det här oftare är på agendan nu. Idag har man erkänt att man måste sätta fokus på korruption, om man ska lyckas bekämpa problemet. Men jag kunde önska att det fanns ett ännu större fokus på vikten av att driva bra förebyggande arbete, säger hon.

Vår fördel är att vi har resurser till upplärning, och kan slå ned på minsta misstanke om brott mot våra rutiner.
Berit Faye-Petersen

Tidig ute

NRC arbetar i 30 länder och har cirka 14 000 anställda. Berit Faye-Petersen har även en lång erfarenhet i organisationen. Hon började som landsdirektör i Bosnien 2001 och har sedan dess arbetat både utomlands och på huvudkontoret i Oslo.

En av de första sakerna hon gjorde när hon 2014 började sin anställning som organisationens första antikorruptions- och utredningsrådgivare, var att skapa en handbok om antikorruption. Dessutom gjorde hon olika utbildningsmaterial för anställda och reviderade de interna utredningsprocedurerna.

– NRC var tidigt ute med riktlinjer för antikorruption och utredningar. Min första uppgift var att förnya dessa och se till att varje fall rapporterades korrekt och hanterades vid misstanke om korruption.

– Vi är inte naiva

2012 sade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, att 30 procent av allt biståndsarbete försvinner i korruption. Enligt Global Humanitarian Assistance Report för 2017 var det totala humanitära biståndet på 27,3 miljarder dollar. 30 procent av det är 8,19 miljarder.

Det är enorma summor?

– Ja, det här är fruktansvärt mycket. Men Ban Ki-moon hade den gången även det bilaterala stödet till utvecklingsländerna i åtanke. I NRC är vi själva närvarande, och vi genomför till stor del våra program själva. Det ger oss mycket bättre kontroll.

Berit Faye-Petersen tar en kort paus innan hon lägger till:

– Det är viktigt att vi inte är naiva och att vi har bra system. Vår fördel är att vi har resurser till upplärning, och kan slå ned på minsta misstanke om brott mot våra rutiner. Vi har med oss ​​det förebyggande perspektivet i allt vi gör - från rekrytering av anställda till inköp, ekonomisk förvaltning, logistik och till den faktiska distributionen av nödhjälp, säger hon.

Alla som arbetar för och med oss måste förstå att vi definierar korruption som missbruk av makt för egen eller en grupps otillbörliga fördel.
Berit Faye-Petersen

Sprider budskapet

NRC jobbar i några av de mest korrupta länderna i världen. Det i sig måste vara en svår utgångspunkt?

– Vi har tusentals lojala, dedikerade anställda som gör ett bra jobb varje dag. Dessutom sprids antikorruptionsbudskapet om och om igen. Alla som arbetar för och med oss måste förstå att vi definierar korruption som missbruk av makt för egen eller en grupps otillbörliga fördel. Med en så vid definition betyder det att korruption bland oss innebär mer än att begå ekonomiska oegentligheter.

Har du konkreta exempel på utmaningar?

– Till exempel tillåter vi inte att man, utan att göra en anmälan, anlitar nära vänner och släktingar, eller köper varor och tjänster från dem. Det är ju så att det i vissa delar av världen är vanligt att rekrytera och handla med släktingar och vänner, eftersom man kan lita på dem. För vissa blir det svårt att förstå att vi definierar detta som korruption. En annan sak är att medan betalning av mutor är nästan otänkbart i Norge, är det mycket utbrett i många av de länder vi arbetar i. Vi har därför en viktig uppgift när det gäller att sprida budskapet. Samtidigt hänvisar vi till FN:s konvention mot korruption, som de allra flesta länderna har undertecknat eller ratificerat.

Återkommer

2017 fanns misstankar om ekonomisk svindel och korruption i 55 fall som undersöktes av NRC. 31 fall släpptes eller befanns vara ogrundade. I 18 fall drogs slutsatsen att någon form av korruption hade ägt rum. Bland annat var det stöld av kontanter, uppblåsta priser på inköp, stöld av tillgångar, fiktiva leverantörer i anbudsrundor och olaglig anslutning till vattenförsörjningen i lägren.

   

Läs bildtexten – När en undersökning sätts igång är det viktigt att det görs korrekt och i linje med våra undersökningsrutiner, säger Faye-Petersen. Foto: Ingebjørg Kårstad / NRC

  

Enligt Faye-Petersen finns det några typer av bedrägerier som återkommer - såsom stöld av diesel från NRC:s bilar och generatorer eller kartellverksamhet i anbudsrundor.

– När det gäller upphandling måste vi vara vaksamma och därför har vi väldigt nära procedurer. Men det händer att ett anbudssamarbete görs på ett så avancerat sätt, att det är svårt att avslöja.

2017 visade en rapport från den centrala kontrollenheten i norska Utrikesdepartementet att flera norska organisationer skulle betala tillbaka pengar, bland annat NRC?

– Ja, vi har återbetalat medel till Utrikesdepartementet. Ärendet du syftar på började med att en av våra landsdirektörer reagerade på att det beställdes påfallande stora mängder kontorsmateriel. Detta resulterade i en omfattande undersökning. Vi upptäckte då att vi hade två oärliga medarbetare, som hade hållit på ett tag. Det svåraste är när det är flera personer som är involverade. Då kan det ta längre tid innan korruptionen upptäcks, och förlusterna blir större, säger Faye-Petersen. Men med tanke på hur stora vi är har vi haft väldigt få allvarliga fall.

Det svåraste är när det är flera personer som är involverade. Då kan det ta längre tid innan korruptionen upptäcks, och förlusterna blir större.
Berit Faye-Petersen

  

Förlorar jobbet

En oärlig medarbetare förlorar sitt jobb. Det är något som verkar förebyggande i sig själv – man ser och förstår att nolltolerans utövas.

– Men det finns olika grader av disciplinära reaktioner. Det beror på vad den anställda har gjort och den gällande lagstiftningen i det land där de arbetar, förklarar Berit Faye-Petersen.

Händer det att du får hot?

– Väldigt sällan. Men det händer att människor som har blivit uppsagda på grund av bedrägeri, ställer till bråk efteråt. Till exempel genom att producera falska varningssaker. De kan vara ganska utstuderade, eftersom de känner till organisationen väl.

   

Läs bildtexten NRC:s hjälparbetare inspekterar säckar av mat från World Food Programme i Aden, Jemen. Foto: Mohamed Qatab / NRC.

   

NRC:s antikorruptionsledare berättar att en undersökning ofta börjar efter att någon har fått en varning eller för att något har blivit avslöjat genom organisationens interna kontrollförfaranden. Kort sagt - när något är märkligt eller när våra procedurer inte följs.

– När en undersökning sätts igång är det viktigt att den görs korrekt och i linje med våra utredningsrutiner. Sådana fall ska genast rapporteras till mig, så att jag kan följa det enskilda fallet samtidigt som jag säkrar att vi beaktar det informationsansvar vi har gentemot våra givare, säger hon.

Tillsammans mot korruption

I Norge har biståndsorganisationer gått samman för att inrätta ett antikorruptionsforum.

– Här delar vi erfarenheter och lär av varandra. Ett sådant samarbete mellan organisationer är också oerhört viktigt i de länder där vi arbetar. En trend under de senaste 18 månaderna är att vi i NRC har lyckats återfå mer av de medel vi har förlorat genom korruption, genom att gärningspersonerna har betalat tillbaka pengarna. Vi har också flera exempel på att vi genom grundlig intern kontroll har upptäckt saker innan de har skett. Hon ler och tillägger:

– Och det är ju vårt mål.

 

Vill du stötta vårt arbete för människor på flykt?