Världens mest
försummade
flyktingkriser i 2019

Photo: Hajer Naili/NRC

Photo: Hajer Naili/NRC

Varje dag befinner sig miljontals barn, kvinnor och män fångade i glömda konflikter i de mest avlägsna delarna av världen. Politisk passivitet är vanligt förekommande och uppmärksamheten från internationell media är alarmerande låg. Detta får till följd att det humanitära stödet ofta inte blir tillräckligt stort för att tillgodose människors behov. Alltför ofta lämnas oräkneliga familjer till sitt eget öde.

Varje år presenterar NRC Flyktinghjälpen en lista över de tio mest försummade flyktingkriserna i världen för att synliggöra dessa glömda nödsituationer.

Detta är listan för 2019. 

Även om humanitärt bistånd endast bör ges utifrån behov får vissa kriser mer uppmärksamhet och stöd än andra. Denna försummelse kan bero på att länderna inte är av något större geopolitisk intresse. Eller så känns det som om de drabbade människorna är för långt borta för att man ska kunna identifiera sig med dem. Det kan också bero på de politiska partiernas bristande kompromissvilja vilket skapar utdragna kriser och en växande ”givartrötthet”.

Genom att presentera denna lista vill vi fokusera på människor vars lidande sällan skapar internationella rubriker. Mer information och kunskap om dessa människor och de kriser som de befinner sig i är ett första viktigt steg för att kunna förbättra deras liv. 

Metod
Denna lista har skapats utifrån tre kriterier: brist på politisk vilja, brist på medieuppmärksamhet och brist på ekonomiskt stöd. Alla flyktingkriser* som resulterar i mer än 200 000 fördrivna människor har analyserats – totalt 41 kriser.

Brist på politisk vilja. Detta omfattar graden av politisk vilja bland de väpnade aktörer som befinner sig på området vad gäller att skydda civilbefolkningens rättigheter och inleda fredsförhandlingar, men även det internationella samfundets vilja eller förmåga att finna politiska lösningar.

Politisk vilja bedöms utifrån om det finns en fredsprocess, om antalet människor på flykt går ner och andra positiva faktorer. En avsaknad av dessa positiva utvecklingar och en försämring av situationen för civilbefolkningen med ett ökat antal människor på flykt är givetvis ett tecken på det motsatta.  

Foto: Tom Peyre-Costa/Flyktinghjälpen

Foto: Tom Peyre-Costa/Flyktinghjälpen

Brist på medieuppmärksamhet. Olika faktorer avgör om en kris får internationell mediabevakning. Även när media rapporterar om en konflikt överskuggas ofta civilbefolkningens humanitära situation av rapporter om krigsstrategier, politiska allianser och strider mellan väpnade grupper. Därför står medias uppmärksamhet kring en kris inte nödvändigtvis i proportion till krisens omfattning.

När vi satte ihop vår lista för 2019 mätte vi uppmärksamheten i media med hjälp av siffror från mediebevakningsföretaget Meltwater. Vid jämförelse av medieuppmärksamheten togs också storleken på varje flyktingkris med i beräkningarna.

Brist på internationell bistånd. Varje år presenterar FN och dess humanitära samarbetspartners nödhjälpsappeller om finansiering för att täcka de mest nödvändiga behoven i länder som drabbats av stora kriser. Men i vilken utsträckning dessa appeller blir finansierade varierar mycket från kris till kris. Här har vi använt den procentsats som varje appell uppnådde under 2019 som en indikator på graden av ekonomiskt stöd.

Läs förra årets lista här.

*På grund av brist på information och pålitliga siffror har vi inte kunnat analysera situationen i Kina och Nordkorea.

1. Kamerun

2018 ranking: 1a

Foto: Ingebjørg Kårstad/Flyktinghjälpen

Foto: Ingebjørg Kårstad/Flyktinghjälpen

Ett stegrande våld, politisk förlamning och en total avsaknad av stödfinansiering gör att Kamerun toppar listan över världens mest försummade kriser för andra året i rad.

Tre separata kriser pågick fortsatt i Kamerun under 2019: En förvärring av Boko Harams attacker i den nordligaste regionen, en politisk kris i den nordvästra och sydvästra regionen och en flyktingkris i den östra delen av landet.

En grogrund för fientligheter
Den nordligaste regionen blev en grogrund för fientligheter på grund av konflikten mellan den väpnade gruppen Boko Haram och regeringsstyrkorna. Boko Haram genomförde över 100 attacker i regionen under året och dödade över 100 civila. I slutet av 2019 hade nära en halv miljon människor tvingats fly. Våldet ökade hungernivåerna, utplånade människors försörjningsmöjligheter och förstörde infrastrukturen.

Ett komplicerat humanitärt nödläge
Spänningarna i de engelsktalande nordvästra och sydvästra regionerna övergick till våld under 2017 vilket ledde till ett humanitärt nödläge som intensifierades under 2019.

Regeringsstyrkor genomförde storskaliga offensiver och väpnade grupper gick till motattack. Civila blev fångade i mitten. Över 3 000 människor har dödats i våldsamheterna sedan krisens början 2016. Utomrättsliga dödanden, tortyr och utplånade byar har rapporterats i stor utsträckning av människorättsgrupper.

Krisen har drivit nära 700 000 människor på flykt inom landet sedan den började medan ytterligare 52 000 flydde till grannlandet Nigeria för att söka skydd. De nordvästra och sydvästra regionerna i Kamerun var redan innan krisen drabbade av fattigdom och 80 procent av alla hälso- och utbildningstjänster fungerade inte.

En nationell dialog hölls för att hantera krisen i september 2019, vilket ledde till att regionerna fick en särskild status och hundratals politiska fångar släpptes.

Flyktingkris
I slutet av 2019 fanns det totalt 280 000 flyktingar i Kamerun som hade flytt från Centralafrikanska Republiken. Ett trepartsavtal mellan de två länderna och FN:s flyktingorgan som tecknats i juni hade bara lyckats hjälpa cirka 3 000 människor att återvända till sina hem vid slutet av året. Ett storskaligt återvändande under 2020 sågs i början av detta år som osannolikt.

Långt borta från rampljuset
Trots att Kamerun kämpade med att hantera tre separata kriser skapade detta sällan några rubriker och landet fick mycket lite internationell medieuppmärksamhet. Reportrar utan gränser rankade landet på 134:e plats av 180 länder i sitt World Press Freedom Index och rapporterade om ofta förekommande godtyckliga gripanden och åtal av journalister. Få internationella journalister fick tillträde till konfliktområdena. Detta har troligtvis bidragit till bristen på mediabevakning av landet.

Kamerun hade också en av de lägst finansierade internationella humanitära appellerna i världen, med givare som visade ett svagt intresse för att hjälpa den hårt utsatta afrikanska nationen. Endast 44 procent av appellen hade blivit finansierad i slutet av året.

2019 innebar ytterligare ett år utan framgångsrik medling och alltför lite press sattes på de stridande parterna att sluta attackera civila.

Under det första kvartalet 2020 har våldet fortsatt i oförminskad styrka med attacker från väpnade grupper som tvingade nära 8 000 människor på flykt från den nordligaste regionen bara under mars och april.

2. Demokratiska Republiken Kongo

2018 ranking: 2:a

Foto: Ephrem Chiruza/Flyktinghjälpen

Foto: Ephrem Chiruza/Flyktinghjälpen

Det politiska lugnet efter presidentbytet i slutet av 2018 gav en strimma av hopp till Demokratiska republiken Kongo (DR Kongo). Denna optimism var tyvärr kortvarig då grymheter och konflikter under 2019 fick många kongoleser att leva i rädsla för brutala attacker i den östra delen av landet.

Våldet tvingade nära 1,7 miljoner människor att fly från sina hem, det högsta antalet nyligen fördrivna människor av alla länder i Afrika. Militära operationer, attacker av väpnade grupper och sammandrabbningar mellan befolkningsgrupper tvingade hundratusentals kongoleser att fly i de östra provinserna Ituri, Södra Kivu och Norra Kivu.

DR Kongo led av den näst största hungerkrisen i världen efter Jemen under 2019. Antalet människor som inte kunde livnära sig själva var över 15 miljoner och nära fyra miljoner barn under fem år var akut undernärda.

Kongoleserna prövades hårt under 2019. Ett utbrott av ebolaviruset i provinserna Ituri och Norra Kivu dödade över 2 200 människor under detta år. Utbrottet var det näst största i världen och det största i DR Kongos historia. Landet drabbades också av sin värsta mässlingepidemi i modern tid. Minst 209 000 människor smittades mellan januari och oktober och över 4 100 dog. Och i norr drabbades över 900 000 människor hårt av översvämningar.

Trots att detta utgjorde världens näst största interna flyktingkris efter Syrien fick den knappt någon internationell uppmärksamhet eller givarfinansiering. I slutet av året hade givarna bidragit med mindre än hälften av de pengar som behövdes för att hjälpa över 10 miljoner människor, vilket gjorde detta till ett av de lägst finansierade nödhjälpsappellerna i hela världen.

Striderna i början av 2020 medförde att det totala antalet människor som tvingats lämna sina hem i Ituri-regionen sedan 2018 steg till över en miljon.

3. Burkina Faso

2018 ranking: Ny

Foto: Tom Peyre-Costa/Flyktinghjälpen

Foto: Tom Peyre-Costa/Flyktinghjälpen

Burkina Faso är en nykomling på årets lista över försummade kriser. Den var världens snabbast växande flyktingkris 2019, med en fyrfaldig ökning av internt fördrivna människor till nästan 500 000.

Våldet i norra Mali spred sig in i Burkina Faso 2018 och skapade oroligheter i stora delar av i landet. Regeringen avgick i januari 2019 efter månader av attacker av beväpnade grupper. Striderna fortsatte i oförminskad styrka trots att en ny regering bildats.

Civila fångades i korselden mellan våldet från väpnade grupper och regeringsledda militära operationer. Våldet skapade också etniska motsättningar som ledde till strider mellan olika befolkningsgrupper och terroristattacker vilket man inte hade sett tidigare i Burkina Faso. Dessa attacker och korselden med regeringsstyrkor ledde till en femfaldig ökning av antalet människor som tvingades fly. Omkring 2 200 människor förlorade livet.

Hungernivåerna steg också kraftig med över 1,2 miljoner människor som behövde livsmedelsbistånd i slutet av 2019. Många fördrivna människor flydde från jordbruksmark som deras familjer hade ägt i generationer utan att kunna få in sina skördar – i ett land där fyra av fem personer är beroende av jordbruket för sin försörjning. Avsaknaden av fastighetsdokument gjorde det osäkert om de skulle kunna fortsätta att odla samma jordbruksmark om och när de återvände hem i framtiden.

Trots stigande humanitära behov samlades bara hälften av de pengar in som FN och biståndsgrupper begärt för att hjälpa de nödställda.

Dessa faktorer gjorde att Burkina Faso gick in i 2020 i en mycket utsatt situation. Prognoserna för den osäkra livsmedelsförsörjningen försämrades ytterligare och antalet människor mycket allvarlig livsmedelsbrist tredubblades.

4. Burundi

2018 ranking: 4:e

Foto: OCHA 2020/Lauriane Wolfe

Foto: OCHA 2020/Lauriane Wolfe

2019 fanns färre synliga uttryck av oroligheter i Burundi jämfört med 2015, då president Pierre Nkurunzizas beslut att sitta kvar en tredje valperiod utlöste månader av protester, en misslyckad kupp och utbrett våld som fördrev tusentals människor på flykt. Men det östafrikanska landets politiska och humanitära kriser var långt ifrån över 2019.

Burundierna var fortfarande utsatta för ett stort politiskt och ekonomiskt tryck och tvingades fortsatt att bevittna våld på gatorna. Människorättsgrupper rapporterade om att medborgare som misstänktes vara anhängare av den politiska oppositionen ofta arresterades, misshandlades eller dödades. Regeringen anklagades för en hårdhänt hantering av kritiker och media. Få internationella journalister beviljades inresa i landet, vilket sannolikt bidrog till den låga mediabevakningen av krisen.

Den långvariga politiska krisen påverkade landets socioekonomiska situation negativt. Burundis ekonomi var fortsatt hårt ansatt till följd av sjunkande investeringar, brist på valutareserver, prisinflation och begränsat stöd. I slutet av året var de humanitära appellerna om hjälp till burundierna endast finansierade till 42 procent.

Malaria var en av de främsta orsakerna till barnadödligheten och undernäringen bland barn under 2019. En epidemi smittade åtta miljoner av landets 11 miljoner invånare och över 3 100 människor dog – vilket var betydligt fler än antalet dödsfall i ebola i grannlandet DR Kongo – men denna katastrofala hälsosituation fick liten internationell uppmärksamhet.

Omkring 333 000 burundier, av vilka många hade flytt från de politiska oroligheterna 2015, levde i exil i grannländerna. Trots att nästan 80 000 människor hade återvänt frivilligt till Burundi i slutet av 2019 flydde fortfarande mellan 500 och 1 000 människor landet varje månad för att söka asyl någon annanstans, antingen på grund av rädsla för sin säkerhet eller på grund av konsekvenserna av en ekonomisk kollaps.
Med valet 2020 kommer landet sannolikt att uppleva mer politisk spänning och våld under de kommande månaderna.

5. Venezuela

2018 ranking: 6:e

Foto: Ingebjørg Kårstad/Flyktinghjälpen

Foto: Ingebjørg Kårstad/Flyktinghjälpen

Massiva protester bröt ut i Venezuelas huvudstad Caracas i början av 2019. Hundratusentals demonstranter intog gatorna och krävde politisk förändring. Den efterföljande politiska striden mellan regeringen och oppositionen ledde till ett dödläge som fortfarande var olöst när man gick in i 2020 utan att några framgångsrika nationella eller internationella medlingsinsatser hade gjorts.

Sju år av ekonomiskt fritt fall och en sociopolitisk kris gav upphov till en av årtiondets största befolkningsförflyttningar i Latinamerika. I genomsnitt 5 000 människor per dag flydde över gränsen i april 2019. I slutet av året hade nära fem miljoner venezuelaner flytt sedan krisens början i sökandet efter ett bättre och säkrare liv, vilket belastade en redan utsatt region.

Inom Venezuela ledde den ekonomiska och politiska instabiliteten till fallande oljepriser, kollaps av den större exporten, hyperinflation och ekonomiska sanktioner. Ekonomin gick tillbaka med mer än 25 procent under året. Detta hade förödande humanitära konsekvenser för över sju miljoner venezuelaner som hade stora svårigheter att få tillgång till grundläggande tjänster.

Livsmedelspriserna sköt i höjden medan människors köpkraft kraftigt försvagades. Minimilönen täckte bara 3,5 procent av de basala livsmedlen. Omkring 6,8 miljoner människor led av undernäring, en fyrfaldig ökning på bara fem år. Många människor hade inte tillgång till vatten, bränsle eller el.

Venezuelas humanitära appell för internflyktingar kom sent, var liten jämfört med behoven och var en av de sämst finansierade appellerna i världen, med endast 34 procent finansiering av det begärda beloppet. Nödhjälpsappellen för venezuelanska flyktingar i den vidare regionen misslyckades även den att få stöd från givarna och hade endast finansierats till 52 procent i slutet av året. Den stora bristen på resurser och bristen på politisk vilja är de främsta anledningarna till att Venezuela var en av de mest försummade kriserna under 2019.

6. Mali

2018 ranking: 7:e

Foto: Mahamadou Abdourhamane/Flyktinghjälpen

Foto: Mahamadou Abdourhamane/Flyktinghjälpen

Mali klättrade upp på listan över försummade kriser under 2019 då konflikten intensifierades och spriddes från den norra delen av landet till de centrala och västra områdena. Oroligheterna spred sig vidare över gränsen till grannländerna Burkina Faso och Niger och framkallade en ny regional kris i centrala Sahel.

Många samhällen drabbades hårt av det brutala våldet. Omkring 208 000 människor hade fördrivits internt i slutet av året, en kraftig ökning från 120 000 under 2018. Attackerna mot civila var skoningslösa med 1 343 säkerhetsincidenter registrerade under året, de flesta av dem i krisens epicenter i Mopti. Uppskattningsvis 900 civila dödades och 545 skadades.

FN, Frankrike och G5-gruppens västafrikanska ledare fortsatte att främst ge ett militärt gensvar för att stabilisera landet inom ramen för antiterroristoperationer. Men de nationella och internationella militära insatserna för att skydda civilbefolkningen hade ingen betydande inverkan. Ibland gav dessa operationer upphov till hämndattacker och ökat våld med avsevärda humanitära konsekvenser.
Trots den intensiva internationella militära uppmärksamheten var det humanitära biståndet till de miljontals drabbade samt investeringarna i ett sunt styrelseskick helt otillräckliga. Nödhjälpsappellen för 2019 finansierades bara till 52 procent.

Medieuppmärksamheten var också mycket bristfällig och de flesta av grymheterna skedde i skuggan av det internationella rampljuset. En våldsam attack som fick mediebevakning var en massaker i mars i Mopti-regionen, där över 150 människor dödades. Premiärministern avgick efter massakern. Fredsavtalet från 2015 gjorde dock få framsteg under året för att få slut på blodsutgjutelsen.

Våldet fortsatte i oförminskad styrka under den första delen av 2020. I maj hade omkring 73 000 människor flytt från sina hem, många för andra eller tredje gången.

7. Sydsudan

2018 ranking: Ny

Foto: Tiril Skarstein/Flyktinghjälpen

Foto: Tiril Skarstein/Flyktinghjälpen

I Sydsudan togs trevande steg mot stabilitet under 2019. Medan fredsavtalet från 2018 upprätthölls i de flesta delar av landet förekom grupper med väpnat våld, stridigheter mellan befolkningsgrupper och boskapsstölder. Tiotusentals människor drevs på flykt till följd av strider mellan beväpnade grupper, särskilt i delstaterna Centrala Equatoria, Jonglei, Lakes, Övre Nilen och Warrap.

Över 900 000 människor drabbades av omfattande översvämningar som ödelade jordbruk och försörjningsmöjligheter, vilket ytterligare förvärrade de redan höga hungernivåerna. Sårbara samhällen pressades djupare ner i en ännu större nöd.

2019 sköt hungernivåerna i höjden i Sydsudan, med omkring 7 miljoner människor som inte kunde försörja sig själva och undernäringsnivåer på 16 procent, vilket överskred gränsvärdet för global akut undernäring. Även om den allvarliga situationen med bristande tillgång på livsmedel kopplades till översvämningarna hade indikatorerna för livsmedelssäkerhet inte förbättrats sedan fredsavtalets undertecknande året innan.

Skyddsbehoven var fortsatt mycket stora under hela året, med många samhällen där man kände sig rädda och oroliga över den ständiga osäkerheten, kränkningar av mänskliga rättigheter och könsbaserat våld. Mer än två tredjedelar av befolkningen var beroende av humanitärt bistånd.

Genomförandet av fredsavtalet gick långsamt och tidsfristen för bildandet av en enhetsregering förlängdes flera gånger. Situationen verkade i stort sett oförändrad i slutet av 2019. Det politiska dramat mellan presidenten och hans tidigare vicepresident väckte viss medieuppmärksamhet, men denna behandlade dock inte alls den djupa humanitära kris som nationen befann sig i.
the president and his former deputy attracted some media attention, but largely failed to address the deep humanitarian crisis facing the nation. 

8. Nigeria

2018 ranking: Ny

Foto: Hajer Naili/Flyktinghjälpen

Foto: Hajer Naili/Flyktinghjälpen

Den över ett decennium långa konflikten i nordöstra Nigeria mellan regeringsstyrkor och beväpnade grupper, såsom Boko Haram, var långt ifrån över. Civila drabbades fortsatt av våldet under hela 2019. Klimatförändringarna fick också människor att fly från sina hem. Extrema torra förhållanden gav upphov till bränder i flyktingområden och många samhällen drabbades av stora översvämningar under regnperioden.

En upptrappning av oroligheterna under 2019 ledde till att militära operationer och attacker mot byar tvingade 105 000 människor på flykt över den nordöstra delen. Över 7 miljoner människor var beroende av humanitärt bistånd för sin överlevnad i de mest drabbade delstaterna Adamawa, Borno och Yobe.

Så gott som hela den nordöstra delen av landet förblev oåtkomlig för hjälporganisationer på grund av pågående fientligheter, hot om attacker och militära restriktioner som hindrade hjälpleveranser till regeringshållna ”garnisonstäder”. Dessa städer hade knappt någon infrastruktur och många familjer på flykt pressades ihop på små markområden och fick i princip inget humanitärt stöd alls för att tillgodose deras grundläggande behov.

Då det var väldigt svårt att nå ut till de mest drabbade samhällena förblev omfattningen av denna humanitära kris i stort sett okänd. Internationella medier och politisk uppmärksamhet fokuserade till största delen på säkerhetssidan av Nigerias konflikt och förbisåg dess allvarliga konsekvenser på civilbefolkningen.

Den humanitära krisen förväntas förvärras ytterligare under 2020 och man räknar med att nära fyra miljoner människor kommer att ha brist på livsmedel i den nordöstra delen.

9. Centralafrikanska Republiken

2018 ranking: 3:e

Foto: Itunu Kuku/Flyktinghjälpen

Foto: Itunu Kuku/Flyktinghjälpen

Konflikten i Centralafrikanska republiken var fortsatt en av de värsta i världen 2019 vad gäller andelen drabbade av befolkningen. Ett osäkert läge rådde i större delen av landet och över hälften av civilbefolkningen var beroende av humanitärt bistånd för sin överlevnad.

Sedan våldet bröt ut igen 2013 har hundratusentals människor tvingats lämna sina hem. En fjärdedel av befolkningen har tvingats fly – hälften av dessa sökte sig till grannlandet Kamerun, DR Kongo eller Tchad för att finna säkerhet.

Undertecknandet av ett fredsavtal i februari 2019 ledde till bildandet av en ny regering. Trots detta fortsatte beväpnade grupper att begå allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter mot civila under året. Tio månader senare stod över 70 procent av landet utanför den nya regeringens kontroll.

FN registrerade en ökning av extremt våld mot civila. Brott mot internationell rätt begicks i oförminskad omfattning och civila och biståndsarbetare kunde inte röra sig fritt för att ta emot eller bistå med hjälp. Attackerna mot hjälparbetare fortsatte under 2019 och 5 biståndsarbetare dödades och 42 skadades.

Fredsavtalet gav ett ögonblick av medieuppmärksamhet till Centralafrikanska republiken, men den humanitära krisen lämnades så gott som helt utanför det globala nyhetsflödet under året.

Landet gick in i 2020 med nya vågor av våld i nordost och sydost, och det nya året ser inte ut att kunna ge mycket hopp till den hårt utsatta civilbefolkningen.

10. Niger

2018 ranking: Ny

Foto: OCHA/Eve Sabbagh

Foto: OCHA/Eve Sabbagh

En annan nykomling på listan över försummade kriser är Niger som drabbades av både konflikter, klimatförändringar och kronisk hunger under 2019.

I skuggan av sina grannländer bar landet en del av bördan av flera konflikter i Sahel-regionen. I söder passerade flyktingar över gränsen från Nigeria som flydde från beväpnade grupper och oroligheter. I väster sökte flyktingar skydd mot våldet i Burkina Faso och Mali.

Inom Niger tvingade attacker från beväpnade grupper, banditer, sammanstötningar mellan befolkningsgrupper och statliga militära operationer 440 000 människor på flykt från sina hem. Den osäkra livsmedelsförsörjningen var livshotande för över 1,6 miljoner människor. Niger var också mycket sårbart för katastrofer, och omkring 227 000 människor drabbades vid översvämningar under året.

Den politiska situationen i Niger var mer stabil än i grannländerna Burkina Faso och Mali. Men fängslandet av oppositionsledaren och presidentkandidaten i november gav upphov till anklagelser om ett alltmer auktoritärt styre.

Krisen i centrala Sahel fortsatte i Niger in i 2020 med attacker av väpnade grupper och stora militära operationer i den västra Tilaberi-regionen, och i maj hade det osäkra läget i Nigeria tvingat 23 000 flyktingar över gränsen till Niger.  

Rekommendationer

Vi är medvetna om att man inte kan använda sig av en och samma metod för att synliggöra varje försummad kris, men rekommendationerna nedan innehåller några praktiska råd som olika grupper kan följa för att öka uppmärksamheten för försummade kriser.

Till politiker och FN:s säkerhetsråd:  

 • Öka de diplomatiska ansträngningarna för att finna politiska lösningar på försummade konflikter. Fokusera på att bidra till att lösa nödsituationer efter deras allvarlighetsgrad, snarare än efter hur mycket medieuppmärksamhet de får, regionens geopolitiska betydelse eller stormakternas partipolitiska intressen.
 • Se till att strategier för terroristbekämpning inte påverkar hjälparbetarnas möjligheter att nå ut till samhällen i nöd.

Till givare:

 • Ge humanitärt bistånd i förhållande till behoven hos de människor som drabbats av kriser och inte efter geopolitiska intressen eller graden av medieuppmärksamhet.
 • Öka flexibel och förutsebar finansiering som är i linje med de åtaganden som ingår i Grand Bargain för att förbättra finansieringsresurserna till de som behöver det och när de behöver det.
 • Bygg vidare på redan befintliga best practices för att säkerställa att finansieringen är flexibel och förutsebar.
 • Öka riskintresset för att möjliggöra arbeten i svåråtkomliga områden och förbättra riskdelningen mellan olika aktörer. Hjälparbetare behövs främst på platser där det finns väpnade grupper och där den politiska styrningen är svag. Men i de mest svåråtkomliga områdena finns det inte tillräckligt många icke-statliga organisationer närvarande och givare måste vara villiga att tillhandahålla tillräckligt med medel för att hantera risken.
 • Uppmuntra till ökade kontakter med utvecklingsorganisationer i känsliga krislägen. Detta innefattar att man ser till att man snabbt kan flytta medel för att kunna täcka omedelbara humanitära behov om en situation försämras.
 • Se till så att hanteringen av Covid-19-pandemin inte avleder finansieringen från befintliga försummade kriser.

Till journalister och redaktörer:

 • Prioritera kriser utifrån humanitära behov eller objektiva allvarlighetsgrader.
 • Ge inte upp. Fortsätt att leta efter nya vinklar och historier som ingen har hört om tidigare i utdragna kriser och rapportera på ett sätt som fokuserar på lösningar och inte bidrar till att förvärra konflikter.
 • Om byråkrati såsom avsaknad av medietillstånd eller visum hindrar rapporteringen från en kris, använd medieplattformar för att propagera för de förändringar som behövs göras.
 • Engagera dig i att skydda pressfriheten för att säkerställa att inhemska reportrar som arbetar i krisdrabbade länder kan fortsätta att rapportera om de humanitära konsekvenserna.
 • Sänd personal på säkerhetsutbildning och ge dem säkerhet och skydd när de befinner sig i konfliktområden, så att de kan rapportera under säkrare förhållanden.

Till humanitära organisationer:

 • Använd flexibel finansiering för att stödja försummade kriser.
 • Undvik att ropa vargen kommer. Tryck inte på ökad finansiering till redan välfinansierade kriser eftersom detta kan påverka givarnas förmåga att göra pengar tillgängliga när och var de verkligen behövs.
 • Skaffa översikter över humanitära behov och beredskapsplaner i god tid och se till att nödhjälpsappeller återspeglar de verkliga behoven. Justera inte ned appeller för kriser där den tillgängliga finansieringen förväntas vara begränsad.
 • Förbättra samarbetet och samordningen mellan organisationer på plats. Optimera resursanvändningen och undvik onödig konkurrens om begränsade tillgängliga resurser.
 • Investera i påverkansarbete. Ofta har de länder som får minst finansiering inte råd med påverkansarbete och medieresurser vilket skapar en ond cirkel och gör det svårt att skapa uppmärksamhet kring dessa glömda kriser.

Till allmänheten:

 • Läs på om försummade kriser och stöd kvalitetsjournalistik som täcker glömda konflikter.
 • Använd din röst och berätta om dessa kriser.
 • Sätt dig in i politiska kandidaters och partiers humanitära politik innan du röstar. Ställ frågor till dina politiker om dessa kriser och uppmana dem att ta politiska initiativ.