Läs bildtexten Foto: Christian Jepsen/NRC.

Vårt arbete i DR Kongo

Krisen i Demokratiska republiken Kongo intensifieras och antalet människor på flykt når historiskt höga nivåer. NRC strävar efter att möta behoven hos människorna som drabbas av tvångsförflyttningarna.

Humanitär översikt

Demokratiska republiken Kongos (DR Kongo) befolkning har under de senaste 20 åren varit drabbade av politisk instabilitet, etnisk rivalitet och våldsamma konflikter. Det finns få tecken på att den långvariga krisen närmar sig ett slut.

I oktober 2017 förklarade FN den våldsamma konflikten som en L3-kris, den högsta nivån på humanitära kriser och i linje med kriser som Syrien, Irak och Jemen. Den humanitära situationen i DR Kongo växer till att bli en regional kris. I dag är mer än 4,4 miljoner människor på flykt, framför allt till Angola, Zambia, Tanzania och Uganda.

Dessutom saknar stora delar av befolkningen säker tillgång till mat. Mer än 10 procent av befolkningen behöver mathjälp, och miljontals människor lever på mindre än en måltid per dag. Mycket nederbörd, samtidigt som det är brist på dricksvatten och bra sanitetsanläggningar, har förvärrat en redan kritisk koleraepidemi som rasar över hela landet.

    

Så många fick hjälp i 2018:

212 364
människor fick utbildning
565 464
människor fick livsmedelssäkerhet
343 906
människor fick tak över huvudet
49 089
människor fick rättshjälp

NRC:s arbete

Tjugo år efter att Kongo-krisen började, får den liten medial täckning och otillräcklig finansiering för humanitärt arbete. Hjälporganisationer som NRC kämpar för att möta de växande behoven hos den konfliktdrabbade befolkningen.

Vårt beredskapsteam är närvarande i de stora konfliktområdena: North Kivu, South Kivu, Maniema, Ituri, Kasai och Tanganyika. Förutom att tillhandahålla mat och skydd, arbetar vi med långsiktiga lösningar.

NRC EducationUtbildning

   

Vi erbjuder kvalitetsutbildning i säkra skollokaler. Våra utbildningsaktiviteter inkluderar: 

• utbildning i akuta nödsituationer för att säkerställa att fördrivna barn får en kontinuerlig och kostnadsfri fortsättning på sin utbildning

• specialiserade och intensiva utbildningsprogram riktade till ungdomar efter grundskoleåldern, som inte har haft möjlighet att delta i det formella utbildningssystemet. Genom icke-formell utbildning fokuserar den här typen av program på att åter introducera barn och vuxna till det formella utbildningssystemet

• ungdomsutbildning för att hjälpa sårbara ungdomar att utveckla yrkesskicklighet och andra färdigheter, så att de kan vara en positiv resurs för sina lokalsamhällen

• utbildning av anställda i skolor, på myndigheter och föräldrar för att främja varaktiga lösningar för ungdomar och barn, så att de kan ta sig igenom trauman eller svåra situationer.

   

NRC Information, counselling and legal assistance (ICLA)Rättshjälp

   

Vi informerar,  ger råd och tillhandahåller juridisk hjälp i frågor som rör bostäder, mark och egendomsrätt samt juridisk identitetsdokumentation för fördrivna personer och statslösa personer. Under 2018 kommer vi att:

• ge fördrivna och personer som återvänder tillgång till egendom genom förmedling och förhandlingar med markägare och berörda myndigheter

• informera och ge råd till internt fördrivna och föräldralösa, för att hantera civilregistreringsprocessen

• genomföra undersökningar om tillgång till civil- och identitetsdokumentation för flyktingar från Rwanda och Burundi i DR Kongo

   

NRC Livelihoods and food securityMat och livsmedelssäkerhet

    

NRC har stor erfarenhet av att tillhandahålla nödhjälp och annan matassistans i Demokratiska republiken Kongo. Våra huvudaktiviteter är: 

• förbättrad mångfald av livsmedelsprodukter, genom team som reser runt i nödsituationer och åtgärder för matsäkerhet på längre sikt 

• kontantbaserade åtgärder för att förbättra livsmedelssäkerheten

• jordbruksstöd, som inkluderar frön, verktyg och boskap

• främjande av entreprenörskap genom att erbjuda utbildning i inkomstgenererande aktiviteter, för att se till att människor bättre kan anpassa sig och stå emot framtida kriser

   

NRC Shelter and settlementsSkydd och husrum

   

De senaste åren har NRC främst arbetat med att erbjuda skyddande tak över huvudet i nödsituationer, samt distribution av icke-matvaror. Under 2018 utvidgar vi vårt arbete till att omfatta hållbara och varaktiga bostadslösningar. De planerade aktiviteterna är:

• kontantbaserade åtgärder och kuponger för att köpa icke-matvaror och material som behövs för att bygga bostäder i nödsituationer

• rekonstruktion av tillfälliga bostäder och reparation, med hjälp av lokalsamhällen

• renovering av samhällsinfrastruktur

   

NRC Water, sanitation and hygiene (WASH)Rent vatten

    

Våra WASH-team arbetar för att säkerställa att personer som drabbats av fördrivning har tillräcklig tillgång till tryggt vatten, sanitetsanläggningar och kan vidta åtgärder för att skydda sig mot sjukdomar. Huvudaktiviteterna inkluderar:

• renovering av dricksvattenkällor samt stöd till befintliga kommittéer som behandlar vattenkällor

• behandling av dricksvattenkällor

• renovering och byggande av brunnar med handpumpar, utöver familjelatriner och duschar

• främja god hygien genom informerande samtal

• utbildning i avfallshantering, för att minska sopor där sjukdomsbärande myggor eller skadedjur kan föröka sig 

• utbilda medlemmar av lokalsamhällen och lokal hälsovårdspersonal i att sprida information om hygien och sanitära förhållanden

   

NRC DR Kongo är tacksamma för det generösa stödet från våra givare:
  • European Commission’s Directorate-General for International Cooperation and Development (DEVCO) 
  • Utrikesdepartementet (UD)
  • Norska direktoratet för utvecklingssamarbete (NORAD)
  • Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
  • FN:s barnfond (UNICEF)
  • FN:s utvecklingsprogram (UNDP)
  • FN:s flyktingorgan (UNHCR)
  • Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)

 

Kontakt

Landsdirektör

Ulrika Blom

Phone

+240(0)810869030/990439211